การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
OIT1 โครงสร้างคลิกเพื่อดู
OIT2 ข้อมูลผู้บริหารคลิกเพื่อดู
OIT3 อำนาจหน้าที่คลิกเพื่อดู
OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงานคลิกเพื่อดู
OIT5 ข้อมูลการติดต่อคลิกเพื่อดู
OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องคลิกเพื่อดู
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์คลิกเพื่อดู
OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)คลิกเพื่อดู
OIT9 Social Networkคลิกเพื่อดู
OIT10 แผนดำเนินงานประจำปีคลิกเพื่อดู
OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนคลิกเพื่อดู
OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีคลิกเพื่อดู
OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคลิกเพื่อดู
OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคลิกเพื่อดู
OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคลิกเพื่อดู
OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการคลิกเพื่อดู
OIT17 E-Serviceคลิกเพื่อดู
OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิกเพื่อดู
OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนคลิกเพื่อดู
OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิกเพื่อดู
OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุคลิกเพื่อดู
OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุคลิกเพื่อดู
OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนคลิกเพื่อดู
OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีคลิกเพื่อดู
OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคลิกเพื่อดู
OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคลิกเพื่ดู
OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคลิกเพื่อดู
OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีคลิกเพื่อดู
OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคลิกเพื่อดู
OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคลิกเพื่อดู
OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีคลิกเพื่อดู
OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นคลิกเพื่อดู
OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมคลิกเพื่อดู
OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารคลิกเพื่อดู
OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารคลิกเพื่อดู
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีคลิกเพื่อดู
OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตคลิกเพื่อดู
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคลิกเพื่อดู
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคลิกเพื่อดู
OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนคลิกเพื่อดู
OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีคลิกเพื่อดู
OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานคลิกเพื่อดู
OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานคลิกเพื่อดู