OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรมของบุคลากรครู นักเรียนและชุมชน ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ ไลน์ เฟสบุค เพจโรงเรียน เป็นต้น

http://www.skpb.ac.th/web2563/category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8/