Skip to content

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ หรือมีชื่อเรียกย่อๆ ว่า “สวนเพชร” (อังกฤษ: Suankularb Wittayalai Phetchabun School) (อักษรย่อ: ส.ก.พ., S.K.PB.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่หก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ รหัสสถานศึกษา 1067380582 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ (สวนเพชร) เป็นหนึ่งในสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 สวน โดยบริหารจัดการภายใต้ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ทั้งยังมีกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ และงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ