Skip to content

 

 

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา รักษามาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง”

พันธกิจ

 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษ

ที่ 21

 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
 2. ปลูกฝังสำนึกให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมนำศาสตร์พระราชาในการดำรงชีวิต
 3. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบบริหารจัดการศึกษา
 5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นครูมืออาชีพ
 3. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
 4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมนำศาสตร์พระราชาในการดำรงชีวิต
 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง
 6. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

กลยุทธ์

 1. สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษระในศตวรรษที่ 21