Skip to content

May 17, 2024

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร (มีพื้น คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร (มีพื้น คสล.) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร (มีพื้น คสล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น … Read More »ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร (มีพื้น คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)