Skip to content

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร (มีพื้น คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร
(มีพื้น คสล.) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร (มีพื้น คสล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๑๘๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *