Skip to content

May 22, 2024

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2567… Read More »กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567