Skip to content

skpbacth

OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรมของบุคลากรครู นักเรียนและชุมชน ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ ไลน์ เฟสบุค เพจโรงเรียน เป็นต้น http://www.skpb.ac.th/web2563/category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8/

OIT5 ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ที่อยู่หน่วยงาน : เลขที่ 222 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์67250หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 056-564-488หมายเลขโทรสาร : 056-564-489ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้ : www.skpbn@hotmail.comเว็บไซต์ : http://www.skpb.ac.th/web2563/Facebook : สวนกุหลาบวิทยาลัย… Read More »OIT5 ข้อมูลการติดต่อ