Skip to content

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่สังคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *