Skip to content

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารโรงเรียน E-School

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารโรงเรียน E-School เพื่ออำนวยความสะดวกในงานสารบรรณของโรงเรียน โดยมีคุณครูสมใจ สีดาจันทร์ คุณครูชลรักษรัก คำภา วิทยากรจากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *