Skip to content

การประมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร รับสมัครผู้รับเหมาจำหน่ายอาหาร

ประกาศจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร รับสมัครผู้รับเหมาจำหน่ายอาหาร
ประเภทร้านค้าที่จำหน่าย
1. อาหารจานหลัก
1.1 ร้านข้าวแกง
1.2 ร้านก๋วยเตี๋ยว
2. อาหารจานรอง
2.1 ร้านน้ำ,ผลไม้
2.2 ร้านลูกชิ้น
2.3 ร้านเครป, โตเกียว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังภาพ
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *