Skip to content

เข้าร่วมพบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายรัชชาพงศ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมพบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยมี นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม ซึ่งได้มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข นโยบายของ สพฐ. และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารงานทั่วไป โดยมี นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง โดยก่อนการประชุม ฯ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ได้มอบรางวัลเพชรมัธยม ประจำปี 2567 ณ หอประชุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า "พิธีมอบรางวัล เพชรมัธยม งธยม ประำวศ๖ め ประจำ MIA"

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความพูดว่า "เรียนดี มีความสุข 16 6พ.ค. พ.ค.67 67. พรอม โรงเรียน ด้านวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา สื่อการเรียนรู้ ด้านบุคคล C มีผู้บริหาร ผอ. รอง ผอ.) C มีครูผู้สอน ල มีนักการคารโรง ต้านจบประมาณ การใช้จ่ายงบฯ 67 พร้อม ด้านงานทั่วไป C ความปลอดภัยในสถานศึกษา C สุขาดี มีความสุข อาหารกลางวัน"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *