Skip to content

กุหลาบเปลี่ยนกระถางไม่จางกลิ่น กุหลาบเปลี่ยนถิ่นไม่จางสี กุหลาบยังหอมคงความดี กุหลาบจากไมตรียังนิรันดร์

กุหลาบเปลี่ยนกระถางไม่จางกลิ่น กุหลาบเปลี่ยนถิ่นไม่จางสี กุหลาบยังหอมคงความดี กุหลาบจากไมตรียังนิรันดร์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2567 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นำโดย นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมอำลานักเรียนของนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ นายธวัช นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ และนางนารีรัตน์ เบาะโต้ง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ร่วมกิจกรรมบูมสวนและอำลานักเรียน ขอให้ท่านประสพความสำเร็จในชีวิต ท่านจะอยู่ในความทรงจำในใจชาวสวนกุหลาบเพชรตลอดไป ณ หอประชุมสวนเพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *