Skip to content

นำเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 แห่ง ปีการศึกษา 2567

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นำเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 แห่ง ปีการศึกษา 2567 ต่อ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมอาคาร 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *