Skip to content

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม นางสาวสุมาลี เมืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันวิทยาศาสตร์ การแสดงScience Show การตอบคำถามทางวิทยาศาตร์ การแสดงดนตรีพื้นบ้านกับวิทยาศาตร์ และการแสดงดนตรีสด

โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” SEASON 3 ร่วมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” SEASON 3 ร่วมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและโรงเรียนมัธยมศึกษา อื่น ๆ ในเครือข่ายทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง Facebook Live ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยมีวิทยากรชื่อดังมากมาย ติวเตรียมสอบแข่งขันในระดับอุดมศึกษา

ทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ไปต่อระดับภาค 2 รายการ

การเเข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภท ฟุตบอล ระหว่างวันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2565 จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ โดยมีทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขันทั้งหมดจำนวน 17 ทีม โดยทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1… Read More »ทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ไปต่อระดับภาค 2 รายการ

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่สังคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ